Skip to content

EXPERIÈNCIA

· ELABORACIÓ DE NORMATIVA I AVALUACIÓ DE LA SEVA IMPLEMENTACIÓ.

Ha contribuït a la redacció de la Llei Reserva de la Biosfera de Menorca; la Llei d’iniciativa legislativa popular de benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears; la Llei per a la conservació dels espais de rellevància ambiental a les Illes Balears; la Llei agrària de les Illes Balears; el desenvolupament normatiu per a l’establiment d’un cànon d’abocament i incineració de residus i un impost sobre l’extracció d’àrids a Euskadi; el Reglament de protecció del medi nocturn de Menorca, així com la proposició de llei de la Serra de Tramuntana de Mallorca.

Ha elaborat indicadors legals per avaluar l’aplicació del Conveni de Barcelona per a la protecció de la mar Mediterrània, els seus protocols i plans d’acció. Ha participat en l’avaluació del compliment de la normativa per a la gestió de residus en el conjunt de l’Estat espanyol.

Ha assessorat, així mateix, a actors públics i privats en la redacció d’al·legacions a les lleis de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.

· CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

Coneix el funcionament de l’Administració pública com a exempleada pública amb diverses funcions i responsabilitats: ha estat lletrada de l’Agència de Residus de Catalunya i lletrada i instructora d’expedients sancionadors a l’Agència Catalana de l’Aigua; tècnica gestora de projectes al Centre Regional per a la Producció i el Consum Sostenibles (MedWaves) del Pla d’acció per a la protecció de la Mediterrània – Programa de Nacions Unides per al medi ambient (UNEP-MAP); cap del gabinet del conseller d’Obres públiques, Habitatge i Transport i tècnica del Departament de Relacions Europees i de la Mediterrània del Govern de les Illes Balears; a més de tècnica en pràctiques al Centre Balears a Europa a Brussel·les, la representació a les institucions europees del Govern de les Illes Balears.
Com a advocada-consultora independent ha treballat, de forma directa o en col·laboració amb consultories especialitzades, per a la Comissió Europea, l’Euro-regió Pirineus Mediterrània, el Pla d’Acció per a la Mediterrània – Programa de les Nacions Unides per al medi ambient ( centres d’activitat regionals MedWaves i Plan Bleu), la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears, els consells insulars de Mallorca, Menorca i Formentera, el govern navarrès, el govern basc, la Mancomunitat de Tramuntana de Mallorca, a més de diversos ajuntaments.

· SUPORT EN LA CONCEPCIÓ D’ORGANITZACIONS I LA DEFINICIÓ DE LA SEVA NATURALESA JURÍDICA.

Ha tramitat procediments administratius de creació o dissolució de consorcis com a lletrada de l’administració, a més de la revisió del compliment de requisits societaris o d’entitats en tramitacions públiques diverses. Ha redactat un informe de valoració de l’oportunitat legal i estratègica d’establir un consorci entre diverses organitzacions de protecció de la biodiversitat que actuen a la Mediterrània,(MedWet, Petites Illes en Méditerranée, MedPAN, Tour du Valant, IUCN MED, i Association Internationale des Forêts Méditerranéennes ), sobre el qual es basaren per crear el Mediterranean Consortium for Biodiversity.

Ha elaborat un informe jurídic sobre la naturalesa d’entitat local del Consorci de Residus i Energia de Menorca i ha assessorat la gerència de la Mancomunitat de Tramuntana de Mallorca.

· ENCAIX DE NOVES IDEES EN EL MARC PROCEDIMENTAL ADMINISTRATIU. TRAMITACIÓ DE PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS. CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE.

Ha col·laborat amb la consultoria ENT en la definició de les característiques de governança i marc legal (organització, intervenció pública, fiscalitat…) d’un mercat voluntari de crèdits climàtics, de compensació d’emissions de gasos efecte hivernacle, consum d’aigua i afectació a la biodiversitat.

Ha tramitat nombrosos procediments d’aprofitament de recursos hídrics, sancionadors i procediments d’actuació administrativa en general.

Ha col·laborat en la redacció de plecs de prescripcions tècniques d’un projecte complex de prevenció de substàncies contaminants (químics orgànics persistents en la indústria, així com la reducció del mercuri en el sector sanitari) a desplegar a diversos estats de la ribera sud de la Mediterrània. Ha realitzat formacions per a empleats públics en contractació administrativa.

· LA PARTICIPACIÓ PÚBLICA.

Està avesada a entrevistar grups o persones d’interès per conèixer el seu parer, la seva voluntat, identificar elements rellevants de política pública o mètodes de treball, a fi de definir i engegar projectes, suggerir millores, articular l’estructura de noves organitzacions, elaborar normativa o estratègies, informar o assessorar estratègicament o legalment, etc.

· EL DRET DE LA UNIÓ EUROPEA.

El medi ambient és una competència compartida entre la Unió Europea i els estats membres. Per això, resulta de gran utilitat el coneixement adquirit com a professora associada de dret de la Unió Europea a la Universitat de les Illes Balears, així com l’estada en pràctiques al Centre Balears Europa de Brussel·les o el seguiment i l’organització de l’actuació del Govern de les Illes Balears en el Comitè de les Regions de la Unió Europea. Ha contribuït, en col·laboració amb la consultoria política i legal Milieu, en l’avaluació de la implementació de la normativa europea sobre pesca il·legal a l’Estat espanyol.

· LA PROTECCIÓ AMBIENTAL DE LA MAR MEDITERRÀNIA.

Un coneixement adquirit, inicialment, com a treballadora a la Direcció General de Relacions Europees i per a la Mediterrània del Govern de les Illes Balears i al Centre regional per a la producció i el consum sostenibles (MedWAves) del Pla d’acció per a la protecció de la Mediterrània – Programa de Nacions Unides per al medi ambient.
Continua fent feina en aquest àmbit: ha redactat l’estratègia de protecció del litoral de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, assessorat a entitats sense ànim de lucre especialitzades en la protecció de la biodiversitat en aquesta regió i col·laborat amb l’Observatori Mediterrani del Medi Ambient i el Desenvolupament Sostenible ( Plan Bleu – UNEP/MAP), entre d’altres.

· LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI NATURAL.

Ha estudiat i comparat diversos models de governança d’espais naturals protegits i ha elaborat recomanacions de millora associades per al govern navarrès; així mateix, ha redactat l’estratègia per a la protecció del litoral de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. Ha col·laborat amb l’ONG Ecounion per a la identificació i la revisió del marc legal que ordena la navegació recreativa a l’àrea marina del Cap de Creus i fet propostes de millora, així com de la planificació d’activitats turístiques a l’àrea marina llevantina-balear o l’estudi de les possibilitats legals d’evitar l’acumulació de llosques a les platges.

· LA PREVENCIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS I LA SEVA GESTIÓ.

Ha estat lletrada de l’àrea jurídica de l’Agència de Residus de Catalunya.

Ha col·laborat amb la consultoria especialitzada ENT en la redacció de diverses ordenances de gestió i fiscals i en l’avaluació de la implementació de les previsions normatives i planificacions en aquest àmbit.

També ha contribuït a la redacció dels Estatuts del Consorci de Residus, Energia i Aigua de Menorca.

· EL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA.

Ha estat lletrada del departament de concessions i lletrada-instructora d’expedients sancionadors de l’Agència Catalana de l’Aigua. Ha redactat, per al Consell Insular de Menorca, una proposta d’ordenança harmonitzada de desplegament del cicle integral de l’aigua, que inclou previsions pròpies de l’estalvi i l’ús responsable de l’aigua, l’ús de les aigües regenerades i l’ordenança fiscal de concepció d’una taxa justa vinculada al principi de recuperació de costos, de manera que s’incentivi l’ús eficient de l’aigua.

Back To Top
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.